Regulamin – Polityka Prywatności

Regulamin

DEFINICJE

Poniższym pojęciom nadaje się na gruncie Regulaminu następujące znaczenie:

 1. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Ogłoszeniodawca jest zobowiązany zapłacić Usługodawcy za Ogłoszenie.
 2. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Ogłoszeniodawcę, służący do założenia Konta.
 3. Klient – Ogłoszeniodawca niebędący Konsumentem, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa szczególna przyznaje zdolność prawną, zawierająca z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Konsument – Ogłoszeniodawca, będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej który zawiera z Usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Ogłoszenie – ogłoszenie zamieszczone przez Usługodawcę w Serwisie, na zlecenie Ogłoszeniodawcy, publikowane w celu poszukiwania pracowników/zleceniobiorców i prowadzenia rekrutacji na stanowisko z branży medycznej wskazane w treści ogłoszenia.
 6. Ogłoszeniodawca – pracodawca, zleceniodawca lub agencja doradztwa personalnego, która publikuje ogłoszenia o poszukiwanie pracownika/zleceniobiorcy w Serwisie lub korzysta
  z innych usług realizowanych przez Usługodawcę.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 8. Serwisy lub Serwis – serwisy internetowe należące do Usługodawcy, w ramach których Usługodawca świadczy Usługi, umieszczone pod adresami https://medicjobs.pl/.
 9. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Ogłoszeniodawców oraz Użytkowników w oparciu o Regulamin.
 10. Usługodawca – Medicjobs Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Ogińskiego 2, 85-092 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy
  w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001037543, NIP: 9671466368, REGON: 52537115800000.
 11. Utwory – utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które będą publikowane w Serwisie.
 12. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca stronę Serwisu i korzystająca z Usług świadczonych za jego pośrednictwem.

DANE USŁUGODAWCY

 1. Kontakt z Usługodawcą we wszelkich sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu możliwy jest w następujących formach:

  • pisemnie na adres Usługodawcy: Medicjobs Sp. z o.o. , ul. Ogińskiego 2, 85-092 Bydgoszcz;
  • mailowo na adres: [email protected];
  • telefonicznie pod numerem telefonu: tel. +48 516 161 191;
  • za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://medicjobs.pl/kontakt/.
 2. Koszt połączenia telefonicznego zależy od stawek operatora, z usług którego korzysta dzwoniący.

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Serwisu potrzebne są łącznie:

  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;
  • włączona obsługa plików cookies.
 2. Do zamówienia usługi publikacji Ogłoszenia w Serwisie, konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz numeru telefonu.
 3. Dane jakie należy podać przy korzystaniu z Serwisu w zakresie publikacji Ogłoszenia i jednocześnie dane niezbędne do zawarcia umowy to:

  • w przypadku Ogłoszeniodawców będących Klientami – imię i nazwisko bądź nazwa, adres (siedziby i adres do korespondencji), numer telefonu, adres e-mail, numer NIP;
  • w przypadku Ogłoszeniodawców będących Konsumentami – imię i nazwisko wraz
   z nazwą prowadzonej działalności, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP;
 4. Ogłoszeniodawca ma możliwość założenia konta w Serwisie po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego, jednakże jego założenie nie jest niezbędne do złożenia zamówienia w zakresie opublikowania Ogłoszenia.

TREŚCI UDOSTĘPNIANE NIEODPŁATNIE

 1. Dostęp do części Serwisu zawierającej opublikowane artykuły medyczne, naukowe
  i prawne w formie tekstowej, graficznej bądź audiowizualnej jest bezpłatny dla wszystkich Użytkowników i Ogłoszeniodawców. W tym zakresie korzystanie z Serwisu odbywa się nieodpłatnie i anonimowo.
 2. Zarówno:
  • dostęp do Serwisu zawierającej opublikowane Ogłoszenia,
  • jak i samo wysłanie aplikacji na stanowisko wskazane w Ogłoszeniu za pośrednictwem Serwisu są nieodpłatne.
 3. W celu przesłania przez Użytkownika aplikacji na Ogłoszenie zamieszczone w Serwisie niezbędne jest wybranie opcji „Aplikuj”, a następnie wypełnienie formularza aplikacyjnego i – opcjonalnie – załączenie dokumentu CV Użytkownika.
 4. Przesłanie aplikacji przez Użytkownika wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki prywatności.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Opublikowane w Serwisie treści, w szczególności artykuły medyczne, naukowe i prawne stanowią Utwory chronione prawami autorskimi Usługodawcy bądź podmiotów z nim współpracujących.
 2. Korzystanie z powyższych treści z naruszeniem postanowień Regulaminu lub prawa autorskiego może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

OGŁOSZENIA

 1. W celu zamieszczenia Ogłoszenia za pośrednictwem Serwisu niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu oraz Polityki prywatności.
 2. W celu zawarcia umowy o świadczenie usług, polegających na publikowaniu Ogłoszenia należy:
  • Wybrać rodzaj Ogłoszenia i wybór zatwierdzić przyciskiem „Dodaj do ogłoszenie”.
  • Po dokonaniu wyboru Ogłoszenia i chęci sfinalizowania transakcji należy wybrać opcję „Dodaj ogłoszenie”, po czym ukaże się podsumowanie wybranej Usługi, wraz z jej Ceną.
  • Celem sfinalizowania transakcji należy wybrać opcję „Przejdź do płatności” i podać następnie dane Ogłoszeniodawcy wymagane przez pola formularza oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe.
  • Złożenie zamówienia poprzedzone musi być zapoznaniem się Regulaminem oraz Polityką prywatności. Warunkiem zawarcia umowy jest zaznaczenie oświadczeń o zapoznaniu się z treścią powyższych dokumentów.
  • Złożenie zamówienia następuje z chwilą wykonania wszystkich powyższych czynności i zatwierdzenie ich poprzez wybranie opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Po złożeniu zamówienia, Ogłoszeniodawca otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawarcia umowy.
 4. Zamówienie musi być opłacone z góry. Usługodawca oferuje wyłącznie płatność elektroniczną realizowaną za pośrednictwem serwisu PAYNOW, którego operatorem jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Prostej 18 (00-850), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, numerem NIP 5260215088, o kapitale zakładowym wynoszącym 169 468 160 zł, w całości opłaconym.
 5. Rodzaje Ogłoszeń wraz z ich Ceną za poszczególne z nich zamieszczone są pod adresem: https://medicjobs.pl/cennik/.
 6. Usługodawca może odmówić realizacji Usługi polegającej na zamieszczeniu Ogłoszenia, jeśli Ogłoszeniodawca nie wskazał wszystkich danych niezbędnych do realizacji Usługi, naruszył postanowienia Regulaminu bądź nie dokonał płatności.
 7. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie nastąpi w ciągu 24h, licząc od chwili otrzymania przez Usługodawcę płatności i dokonania weryfikacji Ogłoszenia. Jeżeli zawarcie umowy
  o świadczenie Usług nastąpiło w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu ustawowo wolnym od pracy.
 8. Ogłoszenie zamieszczone w Serwisie jest dostępne dla wszystkich osób i podmiotów
  z niego korzystających. Wraz z Ogłoszeniem udostępniany będzie również formularz kontaktowy, umożliwiający Użytkownikom przesłanie aplikacji na stanowisko wskazane w Ogłoszeniu.
 9. Publikując Ogłoszenie, Ogłoszeniodawca udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i nieodpłatnej licencji na utrwalanie, zwielokrotnianie
  i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu Ogłoszenia, w tym Ogłoszenia zawierającego chroniony prawem znak towarowy, w celu jego wyświetlania w Serwisie oraz świadczenia pozostałych Usług określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. Przedmiotem Ogłoszenia może być wyłącznie oferta nawiązania współpracy w branży medycznej na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie bądź umowy współpracy. Oferta musi być zgodna z prawdą, jednoznaczna i zrozumiała oraz spełniać wymogi techniczne określone przez Usługodawcę.
 11. Ogłoszenie nie może zawierać w treści:
  • słów powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe;
  • reklamy, treści promocyjnych i ogłoszeniowych oraz adresów stron internetowych oraz innych elementów prowadzących osoby korzystające z Serwisu do serwisów świadczących takie same lub podobne usługi jak Usługodawca;
  • zaproszenia do współpracy z branży pozamedycznej, a w szczególności współpracy mającej charakter randkowy, matrymonialny bądź seksualny.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Ogłoszeniodawcy będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy
  w terminie 14 dni, licząc od dnia jej zawarcia, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy wystarczy, że Ogłoszeniodawca będący Konsumentem wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem wskazanego wyżej terminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w dowolnej formie.
 4. Ogłoszeniodawca będący Konsumentem uprawniony jest żądać rozpoczęcia wykonywania Usługi, tj. publikacji Ogłoszenia przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy. W tym celu przy dokonywaniu zamówienia Ogłoszeniodawca-Konsument składa oświadczenie, w którym żąda rozpoczęcia wykonywania Usług przed ww. terminem, przy czym:
  • złożenie powyższego żądania skutkuje brakiem możliwości odstąpienia od umowy, gdy Usługa zostanie w pełni wykonana;
  • odstąpienie od umowy przed wykonaniem Usługi skutkować będzie obowiązkiem zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Ogłoszeniodawcy będącemu Klientem.
 6. Usługodawca udostępnia wzory:
  • oświadczenia o odstąpieniu od umowy
  • oraz żądania rozpoczęcia wykonywania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, przy czym korzystanie z nich nie jest obowiązkowe.
 7. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym
  w następujących przypadkach:

  • naruszenia przez Ogłoszeniodawcę istotnych postanowień Regulaminu;
  • powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych przypuszczeń lub potwierdzonych informacji, że dane wskazane przez Ogłoszeniodawcę w Formularzu rejestracyjnym lub w Ogłoszeniu są nieprawdziwe;
  • powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych przypuszczeń lub potwierdzonych informacji, że Ogłoszenie będące przedmiotem umowy narusza przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy;
  • korzystania z Serwisu przez Ogłoszeniodawcę lub Użytkownika w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem;
  • usunięcia przez Ogłoszeniodawcę adresu poczty elektronicznej, wskazanego przy składaniu zamówienia lub zakładaniu konta.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Ogłoszeniodawca i Użytkownik zobowiązani są korzystać z Serwisu w sposób zgodny
  z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Zabrania się
  w szczególności:

  • dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  • korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla innych Ogłoszeniodawców i Użytkowników;
  • korzystania z treści zawartych w Serwisie w sposób wykraczający poza własny użytek.
 2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość
  o bezprawnym charakterze danych wykorzystywanych przez użytkowników
  i uniemożliwił dostęp do takich danych lub informacji, nie ponosi względem nich odpowiedzialności za powstałą szkodę.
 3. Usługodawca nie ponosi wobec Ogłoszeniodawców i Użytkowników naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia im Usług, w tym na skutek usunięcia Konta.
 4. Usługodawca nie ponosi także odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Ogłoszeniodawcom, Użytkownikom i osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez jakiegokolwiek użytkownika z Serwisu i Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  • przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisów;
  • modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów poprzez zmianę Regulaminu.

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu należy zgłaszać pisemnie lub elektronicznie:
  • adres korespondencyjny: ul. Medicjobs Sp. z o.o. , ul. Ogińskiego 2, 85-092 Bydgoszcz;
  • adres poczty elektronicznej: [email protected].
 2. W przypadku reklamacji składanej przez Ogłoszeniodawcę, w zgłoszeniu należy podać dane zgłaszającego, umożliwiające realizację reklamacji, tj. wskazanie Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy, a także opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację Ogłoszeniodawcy w terminie 14 dni, informując zgłaszającego o sposobie jej załatwienia poprzez pocztę e-mail – na wskazany przez zgłaszającego adres.
 4. Wobec Ogłoszeniodawców będących Konsumentami, Usługodawca jest odpowiedzialny na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Możliwe jest również złożenie reklamacji i zastrzeżeń dotyczących funkcjonalności nieodpłatnych części Serwisu. W takim wypadku należy wysłać wiadomość na adres e-mail: [email protected]

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Wszelkie spory rozstrzygane na tle Regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, Strony mogą wytoczyć powództwo w szczególności przed sądem właściwym:
  • według miejsca zamieszkania pozwanego,
  • według siedziby zakładu głównego lub oddziału przedsiębiorcy, jeżeli dochodzone roszczenie ma związek z tym oddziałem,
  • według miejsca wykonania umowy.
 2. W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Usługodawcą, Ogłoszeniodawca ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności:

  • z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową,
  • ze stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 3. Ogłoszeniodawca będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: [email protected].
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

DANE OSOBOWE

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych podawanych przez Ogłoszeniodawcę lub Użytkownika w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, a w szczególności RODO.
 2. Serwis wykorzystuje także technologię plików cookies.
 3. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz plikami cookies opisane są w polityce prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu z uwagi na:

  • konieczność ich dokonania wynikającą ze zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,
  • zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa;
  • wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Serwisu lub nowych jego funkcjonalności.
 2. Usługodawca przekaże Ogłoszeniodawcom, którzy w chwili zawierania umowy związani byli starszą wersją Regulaminu informację o jego zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez zamieszczenie na stronie Serwisu wyraźnej informacji, przy czym w obu przypadkach nastąpi to z  co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
 3. Ogłoszeniodawcom nieakceptującym zmian Regulaminu przysługuje prawo do rozwiązania umowy, z obowiązkiem proporcjonalnej zapłaty na rzecz Usługodawcy za Usługi świadczone do czasu rozwiązania umowy.
 4. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług zawarte za pośrednictwem Serwisu podlegają prawu polskiemu.

Polityka prywatności

Niniejszy dokument, czyli Polityka Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania i ochrony Twoich danych osobowych.

Administrator podejmuje wszelkie działania oraz starania, mające na celu ochronę Twoich danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Celem Polityki jest umożliwienie Ci zapoznania się z informacjami nt. ochrony Twojej prywatności,
a także wywiązanie się z obowiązków nałożonych przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli rozporządzenia potocznie nazywanego RODO.

Kto przetwarza Twoje dane?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Medicjobs Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Ogińskiego 2, 85-092 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001037543, NIP: 9671466368, REGON: 52537115800000. (dalej: Administrator).

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poniższych danych:

 1. adres korespondencyjny: Medicjobs Sp. z o.o. , ul. Ogińskiego 2, 85-092 Bydgoszcz
 2. adres e-mail: [email protected]
 3. nr telefonu: +48 516 161 191

Jakie są podstawowe pojęcia stosowane w niniejszym dokumencie?

 1. Dane osobowe – są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, m.in. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres
  e-mail. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio. Informacji nie uważa się za umożliwiającą zidentyfikowanie osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
 2. Naruszenie ochrony danych osobowych – jest to naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub umożliwienia nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 3. Ogłoszeniodawca – pracodawca, zleceniodawca lub agencja doradztwa personalnego, która publikuje ogłoszenia o poszukiwanie pracownika/zleceniobiorcy w Serwisie lub korzysta
  z innych usług realizowanych przez Administratora.
 4. Przetwarzanie danych – są to operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, porządkowanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany.
 5. Regulamin – regulamin serwisu internetowego Administratora prowadzonego pod adresem: https://medicjobs.pl/regulamin-polityka-prywatnosci/.
 6. Serwisy lub Serwis – serwisy internetowe należące do Administratora, w ramach których Administrator świadczy, umieszczone pod adresami https://medicjobs.pl/
 7. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Ogłoszeniodawców oraz Użytkowników w oparciu o Regulamin.
 8. Ustawienia (Prywatność) – funkcjonalność, pozwalająca Użytkownikowi
  i Ogłoszeniodawcy korzystającemu z wybranych Usług na odpowiednie zarządzanie tymi usługami, w tym samodzielne modyfikowanie ich zakresu oraz na wybór preferencji odnośnie ochrony jego prywatności.
 9. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca stronę Serwisu i korzystająca z Usług świadczonych za jego pośrednictwem.

Jakie dane osobowe są przetwarzane przez Administratora?

Z uwagi na przetwarzanie danych dwóch rodzajów podmiotów – Użytkowników
i Ogłoszeniodawców, cele, zakres oraz podstawy przetwarzania przedstawiają się w odmienny sposób.

 1. Dane osobowe Użytkowników

  • W przypadku skorzystania z Serwisu poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, przetwarzane będą dane takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail,
   a także inne dane identyfikujące podane przez Ciebie w treści wiadomości, zakresu których nie można z góry określić.
  • W przypadku ograniczenia się do przeglądania treści Serwisu, bez wypełniania formularza kontaktowego, może dojść do automatycznego zbierania danych informatycznych (np. adres IP urządzenia), czy innych danych o sposobie korzystania ze strony). Następuje to w oparciu o analizę logów dostępowych.
   Informacje te Administrator wykorzystuje w diagnozowaniu problemów związanych
   z pracą serwera, analizie ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz
   w zarządzaniu stroną internetową. Dane te nie pozwalają zasadniczo
   na identyfikację osoby w rozumieniu RODO, ale nie można w pełni wykluczyć,
   że zebrane dane będą mieściły się w definicji danych osobowych zawartej
   w RODO.
  • W przypadku skorzystania z Serwisu poprzez wysłanie aplikacji w odpowiedzi na zamieszczone w Serwisie Ogłoszenie, przetwarzane będą dane takie jak imię
   i nazwisko, adres e-mail, a także dane zawarte w treści wiadomości wysłanej
   za pośrednictwem formularza oraz w dokumencie CV. Administrator przetwarza te dane wyłącznie w celu przekazania ich innemu administratorowi – Ogłoszeniodawcy.
 2. Dane osobowe Ogłoszeniodawców

  • W związku ze skorzystaniem z Usług Administratora świadczonych
   za pośrednictwem Serwisu, przetwarzane są takie dane jak imię i nazwisko/nazwa firmy, dane kontaktowe osoby działającej w imieniu Ogłoszeniodawcy (imię
   i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), NIP, numer rachunku bankowego.
 3. Dane osobowe osób subskrybujących newsletter

  • W przypadku chęci otrzymywania przez Ogłoszeniodawcę lub Użytkownika newslettera dotyczącego Serwisu i publikowanych za jego pośrednictwem treści, przetwarzany będzie adres e-mail osoby zgłaszającej chęć subskrypcji.

W jakich celach Twoje dane są przetwarzane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1. w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego, na podstawie zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 2. W celu wysyłki newslettera, na podstawie zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 3. W celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub w celu wykonania zawartej już umowy, tj. na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 4. W celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających
  np. z ustawy o rachunkowości oraz z przepisów podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 5. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora, tj. na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 6. W celach archiwalnych (dowodowych), będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora na wypadek potrzeby wykazania faktów dotyczących współpracy z daną osobą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 7. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych przez Użytkowników i Ogłoszeniodawców nie jest obowiązkowe,
a dobrowolne, ale konieczne aby możliwe było:

 • zawarcie przez Ogłoszeniodawcę umowy o świadczenie usług,
 • wysłanie wiadomości przez formularz kontaktowy i uzyskanie na nie odpowiedzi,
 • wysłanie aplikacji na Ogłoszenie zamieszczone w Serwisie,
 • otrzymanie newslettera.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych i jak są one chronione?

Administrator

Dostęp do Twoich danych ma Administrator i jego pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jego rzecz.
Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się wyłącznie w celu
i zakresie określonym przez Administratora.

Ogłoszeniodawcy

Do udostępnienia danych osobowych danemu Ogłoszeniodawcy dochodzi w przypadku aplikowania przez Użytkownika na zamieszczone w Serwisie Ogłoszenie.
Ogłoszeniodawcy, którym zostają udostępnione Twoje dane osobowe samodzielnie określają cele
i sposoby przetwarzania tych danych, będąc tym samym odrębnymi administratorami danych.

Dostawcy usług

Administrator przekazuje także dane osobowe Ogłoszeniodawców i Użytkowników dostawcom usług,
z których korzysta przy prowadzeniu Serwisów. W grupie dostawców usług znajdują się:

 • podmioty podlegające poleceniom Administratora w przedmiocie celów i sposobów przetwarzania danych – są to podmioty przetwarzające,
 • a także podmioty samodzielnie decydujące o ww. kwestiach – są to administratorzy.

Dane Użytkownika/Ogłoszeniodawcy mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi Administratorowi, np. teleinformatyczne, księgowe, prawne. Zgodnie
z zawartymi z wymienionymi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych podmiotów świadczenia usług zgodnego z przepisami prawa, jak i wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie w imieniu Administratora.

Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe,
w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.
Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych przez Administratora,
są zobowiązane do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Odbiorcami danych mogą być zatem w szczególności:

 • upoważnieni pracownicy oraz podwykonawcy;
 • Ogłoszeniodawcy zamieszczający Ogłoszenia w Serwisie;
 • dostawcy usług hostingowych;
 • Google Ireland LTD;
 • operatorzy portali społecznościowych, których wtyczki są zainstalowane na stronie Serwisu,
 • podmioty świadczące dla Administratora usługi księgowe oraz prawne;
 • organy skarbowe, sądy i inne urzędy,
 • banki, operatorzy płatności.

Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje
te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE).

Profilowanie danych

Profilowanie danych oznacza, że dochodzi do wykorzystania automatycznych mechanizmów, które posiadając dane na Twój temat pozwalają wnioskować o Twoich innych cechach. Chodzi
o analizę Twoich zachowań w Internecie, chociażby w postaci ustalania zakresu często odwiedzanych stron, ich tematyki etc., co z kolei pozwala na wyprowadzenie z tego wniosków.
Podmioty, które otrzymują Twoje dane osobowe w związku z wejściem na tę stronę mogą wykorzystać je do wyświetlania Ci podobnych treści, dopasowanych do tego, czego szukałeś (profilowanie). Bazują one na dotychczasowych stronach internetowych, które odwiedzasz. Dotyczy to w szczególności usług Google i Facebook.
Jako Administrator Twoich danych zapewniamy, że ze swojej strony nie dokonujemy
ich zautomatyzowanego przetwarzania do jakichkolwiek celów.

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń lub okres, przez który Administrator zobowiązany jest przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej,
a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody nie dłużej niż do czasu jej odwołania.

Prawa i obowiązki osoby, której dane osobowe dotyczą

Jako osoba, której dane osobowe są przetwarzane, masz prawo:

 • do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • do sprostowania swoich danych osobowych,
 • do usunięcia danych osobowych (jeżeli w Twojej opinii nie ma podstaw do ich przetwarzania),
 • do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (możesz żądać, aby przetwarzanie danych osobowych ograniczone zostało wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii Administrator dysponuje nieprawidłowymi danymi, lub dane te przetwarzane są bezpodstawnie, a także wówczas, gdy są one Tobie potrzebne do dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych),
 • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie zgody
  na przetwarzanie danych będzie czyniło dalsze przetwarzanie niezgodnym z prawem, ale pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także gdy odbywa się to w oparciu o pozostałe podstawy prawne przetwarzania),
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: w każdym przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się dla celów marketingu bezpośredniego, a w pozostałych przypadkach ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Co to są pliki cookies?

Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z koniecznością zalogowania, założenia konta czy podania innych swoich danych (chyba że zrobisz to dobrowolnie, zakładając konto, wypełniając formularz kontaktowy, zamawiając usługę w postaci publikacji Ogłoszenia lub aplikując na zamieszczone w Serwisie Ogłoszenie).

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Zasadniczo używanie plików cookies nie prowadzi do zidentyfikowania Użytkownika jako konkretnej osoby.

Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej.

Cookies obejmują niewielką ilość informacji i są ściągane do urządzenia Użytkownika przez serwer obsługujący stronę Serwisu. Stosowana przez Użytkownika przeglądarka internetowa przesyła je z powrotem do strony Serwisu za każdym razem, kiedy Użytkownik z niej korzysta, dzięki czemu serwer rozpoznaje go i pamięta jego preferencje.

Cookies mogą pobierać dotyczące Użytkownika informacje przy każdych odwiedzinach strony Serwisu.

Administrator wykorzystuje cookies wyłącznie do badania funkcjonalności strony Serwisu.

Korzystając ze strony Serwisu, Użytkownik zgadza się na umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w swoim urządzeniu. Może on jednak zawsze kontrolować zainstalowane cookies. Usunięcie bądź zablokowanie cookies może jednak wpłynąć na sposób korzystania ze strony internetowej Administratora.
Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne
są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania ustawień w popularnych przeglądarkach:

 • Mozilla Firefox:
  https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 • Edge:
  https://privacy.microsoft.com/pl-pl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
 • GoogleChrome:
  https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
 • Opera:
  https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym
w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. Dla wygody i w celu zapewnienia Użytkownikom dodatkowych informacji, strona internetowa Serwisu zawiera łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od Administratora, np. Google.

Administrator zastrzega jednak, że mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. Administrator zachęca do zapoznania się z ich treścią, wskazując, że w odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się w Serwisie, a które nie są własnością Administratora, nie ponosi on odpowiedzialności za ich zawartość, korzystanie przez Użytkownika z tych witryn ani za obowiązujące w stosunku do nich zasady ochrony poufności informacji.

Używane w Serwisie pliki cookies dzielą na następujące kategorie:

 • niezbędne (czyli konieczne do działania Serwisu),
 • analityczne (konieczne do korzystania przez Administratora ze statystyk dot. zachowania Użytkowników i Ogłoszeniodawców w narzędziu Google Analytics),
 • marketingowe (konieczne do wyświetlania Ci reklam w zewnętrznych serwisach za pomocą narzędzia Facebook Pixel oraz wyświetlania Ci propozycji zapisu na newsletter za pomocą narzędzia GetRespone),
 • społecznościowe (konieczne do współpracy z zewnętrznymi serwisami, których być może jesteś użytkownikiem – np. Messenger, Facebook, Twitter, Youtube czy Linkedin).

Na stronie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i pliki cookies trwałe, zapisywane na określony czas
w urządzeniach, za pośrednictwem których korzystasz z serwisu.
System Google Analytics to narzędzie analityczne dostarczane przez Google Ireland, które automatycznie gromadzi dane na temat miejsc Internetu z których Użytkownicy trafili na stronę Serwisu, sposobu korzystania przez nich ze strony oraz tworzenie statystyk, które pomagają Administratorowi optymalizować budowę Serwisu i ulepszać jego promocję.

W ramach ustawień plików cookies w przeglądarce, możesz zadecydować o niestosowaniu Google Analytics w Twoim przypadku. O szczegółowym zakresie przetwarzania danych możesz przeczytać pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Do obsługi newslettera Administrator używa narzędzia GetResponse dostarczanego przez GetResponse S.A. z siedzibą w Gdańsku. Narzędzie to używa plików cookies, służących do zarządzania wyświetlaniem się formularzy zapisu do newslettera, w tym także według danych behawioralnych (np. określona aktywność na stronie lub odpowiednio długi czas wizyty na stronie spowoduje wyświetlenie się komunikatu z propozycją zapisu do newslettera).

Zmiany i aktualizacje Polityki

W celu uwzględniania zmian w praktykach Administratora dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmacniania systemu ochrony danych osobowych, Polityka może być okresowo modyfikowana.

Kontakt

Istnieje możliwość skontaktowania się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać Twoje dane osobowe, jak również w razie pojawienia się jakichkolwiek pytań lub uwag na temat niniejszej Polityki, pod adresem
e-mail: [email protected]