Pielęgniarka Pracowania Endoskopii

clock Niepełny, Pełny

pie-chart-outline Umowa o pracę

Nowy

Nie podano wynagrodzenia

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE
UL. TOPOLOWA 16, 32-500 CHRZANÓW

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

PIELĘGNIARKA
Pracowania Endoskopii

Nazwa stanowiska pracy: Pielęgniarka
Umowa: Umowa o pracę w wymiarze pełnego lub niepełnego etatu
Wymiar etatu: Nieokreślony
Rodzaj umowy: Nieokreślony

Wymagania niezbędne

Wykształcenie średnie lub wyższe w dziedzinie pielęgniarstwa
Aktualne prawo wykonywania zawodu
Kurs specjalistyczny w dziedzinie endoskopii
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
Udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych

Wymagane dokumenty:
a) Życiorys (CV)
b) List motywacyjny
c) Dokument poświadczający wykształcenie i uprawnienia /dyplom, prawo wykonywania zawodu, dyplom specjalizacyjny/
d) Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np. certyfikaty i zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach.

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową , składać osobiście na Dzienniku Podawczym Szpitala Powiatowego w Chrzanowie (ul. Topolowa 16, pawilon D, II piętro) lub przesyłać pocztą na adres: Szpital Powiatowy w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – pielęgniarka Pracownia Endoskopii”

Kontakt: Sekcja Kadr Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji:
• bieżącej rekrutacji*
• przyszłych rekrutacji, przez okres trzech lat od daty złożenia oferty pracy*
• bieżącej i przyszłych rekrutacji, przez okres trzech lat od daty złożenia oferty pracy*
zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, jak i cofnięcia zgody na ich przetwarzanie”.
*niepotrzebne skreślić

Chrzanów, dnia 20.02.2024r.

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

Aplikuj

CV upload
Raport płacowy

Sprawdź ile powinieneś
zarabiać w branży medycznej

Sprawdź