Lekarz POZ

clock Niepełny, Pełny

pie-chart-outline Umowa zlecenie

Nowy

Nie podano wynagrodzenia

Ogłoszenie o naborze lekarza POZ

Ogłoszenie

Zakład Karny w Kluczborku Oddział Zewnętrzny w Sierakowie Śląskim ogłasza nabór na stanowisko – lekarza POZ Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Kluczborku Oddział Zewnętrzny w Sierakowie Śląskim – umowa zlecenie.

1. Wymagania zgodne z art. 29 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku (Dz. U. z 2022 r. 2470, z poźn. zm.) pracownikiem może być osoba, która:

– daje rękojmie prawidłowego wykonywania powierzonych zadań ;- ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie;-posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie a określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

– daje rejkojmie zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 741 ze zm.) ;

– nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

– ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

2. Dodatkowe wymagania:

– aktualne prawo wykonywania zawodu.

– kierunkowe wykształcenie wyższe;

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:- pisemne podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Dyrektora Zakładu Karnego w Kluczborku;- przed zatrudnieniem pracownik będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

– kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe specjalistyczne – oryginały do wglądu;

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierające dane osobowe zgodnie z art. 221 1 kodeksu pracy (wzór w załączeniu)

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów do 20.01.2023 r. do Zakładu Karnego w Kluczborku, ul. Katowicka 4 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 lub mailem

 

Informacji udziela :

Dyrektor Zakładu Karnego w Kluczborku Oddziału Zewnętrznego w Sierakowie Śląskim

Informacja z art. 13 RODO

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Dyrektor Zakładu Karnego w Kluczborku

ul. Katowicka 4

46-200 Kluczbork

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym do przyjęcia do pracy – podanie danych jest dobrowolne;

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być :

  • jednostki organizacyjne SW
  • Urząd Skarbowy
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej , w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez dwa lata po ukończeniu postępowania rekrutacyjnego; Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Kodeks Pracy i ustawa o Służbie Więziennej.

 

4. Posiada pani/Pan:

 – prawo cofnięcia zgody. Jednakże cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

– prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO- prawo do przenoszenia danych,

– prawo do wniesienia skarg do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotychczas narusza przepisy RODO,

– prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

– prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

– prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 

Nie przysługuje Pani/Panu:

 – prawo do przenoszenia danych osobowych , o których mowa w art. 20 RODO

– w związku z art. 17 ust. 3 lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

Aplikuj

CV upload
Raport płacowy

Sprawdź ile powinieneś
zarabiać w branży medycznej

Sprawdź